Таивань аҟәараҿы  7,4 магнитуда амч змаз адгьылҵысраан ҧшьҩык иреиҵамкәа ҭахеит
Таивань аҟәараҿы  7,4 магнитуда амч змаз адгьылҵысраан ҧшьҩык иреиҵамкәа ҭахеит

Таивань мрагыларатә аҟәараҿы  7,4 амагнитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит.

ВВС адыррақәа рыла, ҧшьҩык иреиҵамкәа ҭахеит, 57ҩык аахақәа роуит.

Таивань агәылара иҟоу атәылақәа рҿы цунами ашәарҭара рылаҳәоуп.

Асеисмологцәа рдыррақәа рыла, аҵыхәтәантәи 25 шықәса рыҩныҵҟа Таивань абри аҩыза адгьылҵысра ҕәҕәа ҟамлацызт.