Шьалуа Папуашвили – Хара имгакәа ҳара ауснагӡатәқәа рплан аҿы иарбоу зҵаарақәак цәыраагоит  
Шьалуа Папуашвили – Хара имгакәа ҳара ауснагӡатәқәа рплан аҿы иарбоу зҵаарақәак цәыраагоит  

 

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа  Папуашвили иҳәамҭала, азакәанҧҵаратә органи аиҳабыреи жә-абжьагарак рынагӡаразы қәҿиарала аусура нарыгӡоит, аӡәыр абжьагарақәа рынагӡара апроцесс ихы алаирхәыр иҭахызар, ашәқәа аартуп.

Иара убас, Папуашвили ишиҳәаз ала, ауснагӡатәқәа рплан Еврокомиссиаҟны еиқәшаҳаҭны ирыдыркылеит.

«Аплан еиқәыршәан аусбарҭабжьаратә комиссиа ала, аплан аус адулара апроцесс иалахәын аиҳабыреи, апарламенти, аӡбарҭеи, егьырҭ аусбарҭақәеи рхаҭарнакцәа.  Ауснагӡатәқәа рплан аргаматәра  —  акомиссиа апрерогативоуп.  Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ ишьақәирҕәҕәеит аиҳабыра ари аплан Еврокомиссиашҟа ишдәықәырҵаз, Еврокомиссиеи ҳареи аплан азы ҳаиқәшаҳаҭхеит. Ҳәарада, аплан аргама ицәыраагоит», — иҳәеит  Шьалуа  Папуашвили.