Шьалуа Папуашвили Казахстан ахада диԥылеит
Шьалуа Папуашвили Казахстан ахада диԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Казахстан ахада Касым-Жомарт Токаев диԥылеит.

Апарламент апрессмаҵзура аинформациала, аиԥылараҿ Қырҭтәылеи казахстани ирыбжьоу аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ирыхәаԥшит.

«Касим-Жомарт Токаев ишагәеиҭаз ала, Казахстан азы Қырҭтәыла астратегиатә партниоруп, Казахстан аҟны ақырҭуа культуреи, амилаҭи, аҭоурыхи ааҭыр ду ала иазныҟәоит.

Иара убас, Казахстан ахада ақырҭуаа ашьапылампыл амилаҭтә еизга Европа ачемпионат афинал ахь аиасра рыдиныҳәалеит.

Аиԥылараҿ ирыхәаԥшит атәылақәа ирыбжьоу ҩганкалатәи аусеицура азҵаарақәеи адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рҵакы. Иара убас иазааҭгылеит “Абжьаратә коридор” азҵаара», —  иазгәаҭоуп апарламент аланарҵәаз аинформациа аҿы.