Шьалуа Папуашвили - Ҳәарада, Еврокомиссиа аплан аргама ицәыраагоит
Шьалуа Папуашвили - Ҳәарада, Еврокомиссиа аплан аргама ицәыраагоит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили иҳәамҭала, абжьагарақәа рынагӡара иазку ауснагӡатәқәа рплан аргаматәра аусбарҭабжьаратә комиссиа ауп изыхәҭоу.

Папуашвили иажәақәа рыла, абжьагарақәа рынагӡаразы зегьы реиҳа аҭак рыҧхықәуп  атәыла аиҳабыра.

«Ауснагӡатәқәа рплани аидеиеи еиқәыршәан Венециатәи акомиссиа абжьагара инақәыршәаны, уи асистематә азнеишьоуп.

Венециатәи акомиссиа абжьагара ишану ала, аиуристтә хаҿқәа аполиткиатә партиақәа аҧара рзоушьҭра азин рыҭатәым. Ҳара ари абжьагара ҳақәныҟәоит. Аоппозициаа ирыӡбааит, дара алхратә Европа  ргәаҧхоу, мамзаргьы, ари азҵаара  аобиективла иазнеиуоу.  Зны-зынла абжьагарақәа ргәаҧхоит, зны-зынла иргәаҧхом. Имцху анырра аҧкра апроцесс иадҳәаланы иазгәасҭар сҭахуп, уи  ахкырацәаратә, асекторрацәаратә процессуп. Ари апроцесс арбоуп 50 иреиҳаны адаҟьақәа рыла еиқәыршәоу, жәабала аинициативақәа злоу ауснагӡатәқәа рплан аҿы», — иҳәеит  Шьалуа Папуашвили.