Шьалуа Папуашвили аукраин жәлар Аидгылара амш рыдиныҳәалеит
Шьалуа Папуашвили аукраин жәлар Аидгылара амш рыдиныҳәалеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили аукраин жәлар Аидгылара амш рыдныҳәаланы, аҭынчра рзеиҕьеишьеит.

«Украина ахада идҵала, жәабран  16 Украина Аидгылара мшны ирылаҳәоуп.  Абри иуадаҩу аамҭазы аукраин жәлар, ҳаҳәшьцәеи ҳашьцәеи Украина аидгылара амш рыдысныҳәалар сҭахуп.

Иахьа Украина ацҳаражәҳәарҭаҿы Украина абираҟ ашьҭыхра ацеремониа мҩаҧысуеит, уи ихы алаирхәоит Қырҭтәыла апарламент авицес-спикер, ақырҭуа-украинатә апарламенттә гәыҧ анапхгаҩы Арчил Ҭалакваӡе. Аукраин жәлар аҭынчреи афырхаҵареи рзеиҕьасшьоит», — иҳәеит Шьалуа Папуашвили апарламент аҿы абиуро аилатәра алагамҭаз.