Шьалуа  Папуашвили  аиункерцәа ҳаҭырла игәаалаиршәеит
Шьалуа  Папуашвили  аиункерцәа ҳаҭырла игәаалаиршәеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа  Папуашвили  Ар Ҟаҧшь аҿагылара аан иҭахаз  аиункерцәа ҳаҭырла игәаалаиршәеит.

Усҟан арыцҳара ду ҟалеит, аха ар ду ирҿагыланы гәымшәарала иқәҧоз, зыҧсадгьыл зыхьчоз аиункерцәа иаадыррҧшыз афырхаҵара иахьагьы ҳәгы аздууп.

«Иахьа арыцҳареи азгәыдуреи ахьеилоу амш азгәаҳҭоит. Қарҭ аҭаларҭаҿ иҭахаз ақырҭуаа қәыҧшцәа афырхаҵара ду аадырҧшит, дара гәымшәарала Ар Ҟаҧшь иаҿагылеит.  Усҟан арыцҳара ду ҟалеит, аха ар ду ирҿагыланы гәымшәарала иқәҧоз, зыҧсадгьыл зыхьчоз аиункерцәа иаадыррҧшыз афырхаҵара иахьагьы ҳәгы аздууп.

Ҳтәыла хәҭак импыҵахааланы иахьынӡаҟоу ари ақәҧара нагӡахоит. Ҳабиҧара уи аҵыхәанӡа инаргароуп», — иҳәеит Шьалуа Папуашвили.