Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла Жәлар реизара ду ахантәаҩы диҧылеит
Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла Жәлар реизара ду ахантәаҩы диҧылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла Жәлар реизара ду ахантәаҩы Нуман Куртулмус диҧылеит.

Папуашвили  аҭырқәа иколлега апарламент ахантәаҩыс иалхра  идиныҳәалеит.

Шьалуа  Папуашвили  Нуман  Куртулмуш диацәажәеит аусеицура анагӡара азҵааразы.

«Ҩ-парламентк реизыҟазаашьақәа ҳрылацәажәеит, ахантәаҩцәеи, акомитетқәеи, аиҩызаратә гәыҧқәеи рыҩаӡараҟны аусеицура арҭбааразы ҳаиқәшаҳаҭхеит», — иҳәеит  Шьалуа  Папуашвили.

Аганқәа рхаҭарнакцәа ҩ-тәылак рстратегиатә партниорреи, еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы аусеицуреи иалацәажәеит. Иара убас, Аахыҵ Кавказ арегионаҿ аҭагылазаашьагьы иазааҭгылеит.

Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла апарламент апресс-маҵзура.