Саломе Зурабишвили Елизавета аҩбатәи лыԥсыжрахь ддәықәлеит
Саломе Зурабишвили Елизавета аҩбатәи лыԥсыжрахь ддәықәлеит

Саломе Зурабишвили Елизавета аҩбатәи лыԥсыжрахь ддәықәлеит.

“Қырҭтәыла ахада Британиа ду ашҟа ддәықәлеит, Саломе Зурабишвили аҳкәажә Елизавета аҩбатәи лыԥсыжрахь ддәықәлеит”, – аарыцҳаит ахада ладминистрациа аҟынтә.

Лондон ахь аусуратә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны Саломе Зурабишвили цәыббра 18 рзы аҳкәажә лпанихида ахь днеиуеит, уи ашьҭахь лхы алалырхәоит аҳ Чарльз III ихьӡала имҩаԥысуа адкылара аҿы.

Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Саломе Зурбишвили Британиа ду апарламент ауаԥшьқәа рпалата аспикер диԥылоит.