Саломе Самадашвили – Атәылаҿ аполитбаандаҩцәа аныҟоу, аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра ҳалшом
Саломе Самадашвили – Атәылаҿ аполитбаандаҩцәа аныҟоу, аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра ҳалшом

Аполитбаандаҩцәа рхақәиҭтәреи изаамҭаным алхрақәеи рганахьала ажәалагалақәа ҟалар, аилацәажәарақәеи амедиаторцәа рҟны аусеицура анагӡареи мап рцәаҳкуам, – илҳәеит «Амилаҭтә ҵысра» алахәыла Саломе Самадашвили.

Самадашвили лажәақәа рыла, аполитбаандаҩцәеи изаамҭаным алхрақәеи ирызку азҵаарақәа иӡбам зҵаарақәаны иаанхоит.

Саломе Самадашвили иҟалҵаз аҳәамҭала, атәылаҿ аполитбаандаҩцәа аныҟоу, аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра рылшом