Рати Ионатамишвили - Давид Саҟварелиӡе "Амилаҭтә ҵысра" рпозициа ааирҧшуеит, арҭ ауаа акоуп изызхәыцуа – Қырҭтәыла аҩбатәи афронт аадыртыр рҭахуп, уи иҟамлаша усуп
Рати Ионатамишвили - Давид Саҟварелиӡе "Амилаҭтә ҵысра" рпозициа ааирҧшуеит, арҭ ауаа акоуп изызхәыцуа – Қырҭтәыла аҩбатәи афронт аадыртыр рҭахуп, уи иҟамлаша усуп

«Давид Саҟварелиӡе Қырҭтәыла ахьӡала ақәгылара ихәҭам, иара ихатә позициа акәымкәа,  «Амилаҭтә ҵысра рпозициа ауп иааирҧшуа», — иҳәеит  «Ақырҭуа гәахәтәы» алахәыла  Рати Ионатамишвили.

Рати Ионатамишвили  Қырҭтәылеи Украинеи  ҧасатәи рпрокурор хада ихаҭыҧуаҩ Давиӡ Саҟварелиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭа иазкны иазҵааит. Саҟварелиӡе ишиҳәаз ала, ақырҭуа жәлар ақырҭуа Зеленски ицәырҵра иазыҧшуп, уи хара имгакәа иҟалар ауеит.

Ионатамишвили иажәақәа рыла, атәылаҿ амилаҭтә аиҳабыра иҟоуп, аҩбатәи афронт аартра иазку аплан анагӡара аиуам.

«Арҭ ауаа гәазыҳәарак ауп ирымоу  – Қырҭтәыла аҩбатәи афронт аадыртыр рҭахуп, ҳара уи ибзианы иаадыруеит. Дара Маидан иеиҧхыӡуеит. Ари аплан анагӡара аиуам, избанзар, атәылаҿ амилаҭтә аиҳабыра иҟоуп», — иҳәеит  Ионатамишвили.