Қырҭтәыла Апатриархиа – Шиомҕвиме аберҭыҧ иазааигәаны абахә хәҭак абгара амшала аӡәгьы акгьы имыхьит
Қырҭтәыла Апатриархиа – Шиомҕвиме аберҭыҧ иазааигәаны абахә хәҭак абгара амшала аӡәгьы акгьы имыхьит

Қырҭтәыла Апатриархиа Ауаажәлар рҟны аимадаразы амаҵзура Шиомҕвиме аберҭыҧ иазааигәаны иҟалаз  аинцидент иазку аинформациа аланарҵәеит.

Шиомҕвиме аберҭыҧ аҟынтәи ироуз аинформациа инақәыршәаны, аберҭыҧ иазааигәаны абахә хәҭак абгара амшала аӡәгьы акгьы имыхьит,  аберҭыҧ аҧхасҭа амоуит.

«Аберҭыҧ иаакәыршаны иҟоу абахә аҟынтәи аамҭа-аамҭала ахаҳәқәа леиуеит. Сынтәа иаҳа зымҽахк дууз аинцидент ҟалеит.

Уажәы аҭыҧаҿ аус руеит иашьашәалоу аҳәынҭқарратә структурақәа», — иануп адырраҿы.