Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭааит Казахстан аԥыза-министр
Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭааит Казахстан аԥыза-министр

Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭааит Казахстантәи ареспублика аԥыза-министр Алихан Смаилов.

Аиҳабыра радминистрациаҿ Казахстантәи ареспублика аԥыза-министр иԥылара аофициалтә церемониа  мҩаԥгахоит.

Авизит аҳәақәа ирҭагӡаны апланқәа ирылоуп аԥыза-министрцәа ишиашоу реиԥылареи ирҭбаау аформат аҿы аиԥылареи рымҩаԥгана, аиԥылара ашьҭахь, асааҭ 12:30 рзы Иракли Ӷарибашвилии Алихан Смаилови аҳәамҭақәа еицыҟарҵоит.

Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили Кахазстан аԥыза-министр аофициалтә уаххьаҿы дидикылеит.