Қырҭтәыла  аизга Адунеи ачемпионатаҿ Германтәылаҟны иаҵахеит  #1TVSPORT
Қырҭтәыла  аизга Адунеи ачемпионатаҿ Германтәылаҟны иаҵахеит  #1TVSPORT

Қырҭтәыла  аизга Адунеи ачемпионат аҩбатәи агәыҧтә етап актәи аматч мҩаҧыргеит. Ақырҭуа команда Германтәыла аизга иацлабуан. Актәи аетапаҿ Германтәыла аизга аматчқәа рыхҧагьы рҿы аиааира агеит. Иахьатәи аматчгьы Германтәыла аиааирала ихыркәшан  – 100:73.