Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ аԥжәара ҟалеит
Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ аԥжәара ҟалеит

Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ иҟоу аҩнеихагыладу аҿы аԥжәара ҟалеит. Аԥжәараан акорпус еихагылақәак аԥхасҭа роуит.

Аҭыԥ аҿы мобилизациа рзуун апатрультә полициеи, аиқәырхаҩцәеи, ацхыраара лас абригадақәеи.

Акорпус инхо ауааԥсыра аевакуациа рзыруит.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, аԥжәара аԥсабаартә газ ацәцара иахҟьан.