Қарҭ, Ареспублика ашҭа аҟынтәи апарламент ахыбра аҟынӡа аҳәса рмарш мҩаҧган
Қарҭ, Ареспублика ашҭа аҟынтәи апарламент ахыбра аҟынӡа аҳәса рмарш мҩаҧган

Амарш аиҿкааҩцәа рҳәамҭала, дара  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иаҿагылоит, убри ала, апарламент аҧхьа апротест ҟазҵо аҿартә аиҿкаарақәа ирыдгылоит.

Амарш алахәылацәа Ареспублика ашҟа аҟынтә апарламент ахыбра аҟынӡа инеит, уаҟа имҩаҧысраны иҟоу амитинг рхы аладырхәоит.