Польша Ацентртә алхратә комиссиа аԥхьатәи адыррақәа рыла, апарламенттә алхрақәа рҿы аиааира агеит анапхгаратә партиа „Азини аиашареи“
Польша Ацентртә алхратә комиссиа аԥхьатәи адыррақәа рыла, апарламенттә алхрақәа рҿы аиааира агеит анапхгаратә партиа „Азини аиашареи“

Польша Ацентртә алхратә комиссиа аԥхьатәи аофициалтә адыррақәа аланарҵәеит. Польша Ацентртә алхратә комиссиа аԥхьатәи адыррақәа рыла, апарламенттә алхрақәа рҿы аиааира агеит анапхгаратә партиа „Азини аиашареи“ 40.17% рыла. Аҩбатәи аҭыԥ аҿы иҟоуп Дональд Туск “Атәылауаҩратә платформа” – 26.55%. Урҭ рышьҭахь – “Ахԥатәи амҩа” – 13.66, армаратәиқәа  – 8.34%, аконфедерациа – 7.35%.

Польша Ацентртә алхратә комиссиа аԥхьатәи адыррақәа аԥхьатәи аофициалтә дыррақәа  аланарҵәеит алхырҭақәа 10.3% рыԥхьаӡара ашьҭахь.