Петер Фишер – Иааиуа амчыбжь азы Қырҭтыла акандидат астатус аиур ҳҭахуп
Петер Фишер – Иааиуа амчыбжь азы Қырҭтыла акандидат астатус аиур ҳҭахуп

«Иааиуа амчыбжь азы Қырҭтыла акандидат астатус аиур ҳҭахуп», — иҳәеит Қырҭтәыла иҟоу Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ Петер Фишер Қырҭтәыла Актәи аканал аинтервиу анеиҭоз.

Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ ишиҳәаз ала, «иуадаҩу, ишәарҭоу агеополитикатә ҭагылазаашьаҿы Европатәи ахеилак зегьы иднарбароуп ҳара аӡбарақәа рыдкылара шҳалшо,  уи аҵакы ду амоуп».

«Ҧхынҷкәын 14-15 рзы Европатәи ахеилак Қырҭтәыла акандидат астатус анашьара иадҳәаланы аӡбара аднакылоит.  Ҳара ахеилак аилатәара  ҳазыҧшыроуп.  Иуадаҩу аӡбарақәа иҟоуп,  аҭагылазаашьа зыруадаҩуа тәылак иҟоуп,  аха,  абасоуп Евроеидгыла аус ишауа. Сара,  ҧасеиҧш агәыҕра сымоуп,  избанзар,  Евроеидгыла уаанӡагьы иуадаҩу азҵаарақәа ирыхәаҧшуан. Ҳара иуадаҩу аӡбарақәа рыдкылараан аҭакҧхықәра ду аарҧшреи,  акомпромисси,  аконсенсуси аҧышәа ду ҳамоуп.  Иуадаҩу, ишәарҭоу агеополитикатә ҭагылазаашьаҿы, анеҩстәи амчыбжь азы  Европатәи ахеилак зегьы иднарбароуп ҳара аӡбарақәа рыдкылара шҳалшо,  уи аҵакы ду амоуп. Арҭбаара  – адунеиаҿ аҭагылазаашьа цәгьа азы иҟаҳҵо аҭак ауп.  Иааиуа амчыбжь азы Қырҭтыла акандидат астатус аиур ҳҭахуп, ҳара уи даараӡа ҳақәгәыҕуеит», — иҳәеит ацҳаражәҳәаҩ.