Петер Фишер – Германтәылеи Евроеидгылеи Қырҭтәыла имҩаҧысуа ахҭысқәа ирыцклаҧшуеит, амчылара аанкылатәуп, уи ахаангьы алҵшәа ахылҵуам
Петер Фишер – Германтәылеи Евроеидгылеи Қырҭтәыла имҩаҧысуа ахҭысқәа ирыцклаҧшуеит, амчылара аанкылатәуп, уи ахаангьы алҵшәа ахылҵуам

«Германтәылеи Евроеидгылеи Қырҭтәыла имҩаҧысуа ахҭысқәа ирыцклаҧшуеит, амчылара аанкылатәуп, уи ахаангьы алҵшәа ахылҵуам», — иҩит Қырҭтәыла иҟоу Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Петер Фишер асоциалтә аҳаҿы.

Иара иажәақәа рыла, Германтәылеи Евроеидгылеи  Қырҭтәыла аҩызарала иазыҟоуп, аҭынчреи, ахақәиҭреи, аҿиареи аиқәыршәаразы  ипартниорцәоуп.

«Иаха Қарҭ имҩаҧысуаз акциаҿы амчылареи аахақәеи. Амчылара аанкылатәуп. Уи ахаангьы алҵшәа ахылҵуам. Германтәылеи Евроеидгылеи  абарҭ ахҭысқәа ирыцклаҧшуеит. Ҳара Қырҭтәыла аҩызарала ҳазыҟоуп, аҭынчреи, ахақәиҭреи, аҿиареи аиқәыршәаразы ҳпартниорцәоуп», — иҳәеит ацҳаражәҳәаҩ.