Наҭиа Ҭурнава ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ ҿыц дылԥылеит
Наҭиа Ҭурнава ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ ҿыц дылԥылеит

Амилаҭтә банк ахада инапынҵақәа назыгӡо Наҭиа Ҭурнава ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ ҿыц Робин Даниган дылԥылеит.

Амилаҭтә банк аинформациала, аибадыратә ҟазшьа змаз аиԥылараҿ ҩтәылак ирыбжьоу астратегиатә партниорреи аусеицура арҵаулареи рҵакы иахцәажәеит. Иазгәаҭан ЕАШ Қырҭтәыла ихадоу астратегиатә пантриорс шаанхо.

Наҭиа Ҭурнава ацҳаражәҳәаҩ ҿыц Қырҭтәыла афинанстәсектор аҿы иҟоу аҭагылазаашьеи инагӡо апроектқәеи ирызку адыррақәа лылҭеит. Аиԥылараҿ иазгәаҭан Жәларбжьаратә авалиутатә фонд апрограмма хара имгакәа шеиҭашьақәгылахо.