Михаил Саакашвили – Анеҩстәи алхрақәа рҿы ҳпартиатә асиа бжеиҳарала ишьақәгылазароуп  уаанӡа апарламент иалахәымыз ауааҧсыра рыла
Михаил Саакашвили – Анеҩстәи алхрақәа рҿы ҳпартиатә асиа бжеиҳарала ишьақәгылазароуп  уаанӡа апарламент иалахәымыз ауааҧсыра рыла

Қырҭтәыла ҧасатәи ахада Михаил Саакашвили ишиҳәаз ала,  анеҩстәи алхрақәа рҿы  «Амилаҭтә ҵысра» асиа бжеиҳарала ишьақәгылазароуп ахаангьы апарламент иалахәымыз ауааҧсыра рыла.

Михаил Саакашвили асоциалтә аҳаҿы ишиҩыз ала,  ашәқәа аартны активла аусура иалагароуп.

«Ҳпартиа алахәылацәа рахь ааҧхьара ҟасҵоит.  Анеҩстәи алхрақәа рҿы ҳпартиатә асиа  бжеиҳарала ишьақәгылазароуп  ахаангьы апарламент иалахәымыз ауааҧсыра рыла.

Ашәқәа аартны, ари ахырхарҭала активла аусура ҳалагароуп», — иҩит  Михаил Саакашвили.