Маиа Санду Саломе Зурабишвилии ақырҭуа жәлари Евроеидгыла алалара апроцессаҿ иахьатәи зҵакы дуу аетап рыдылныҳәалеит
Маиа Санду Саломе Зурабишвилии ақырҭуа жәлари Евроеидгыла алалара апроцессаҿ иахьатәи зҵакы дуу аетап рыдылныҳәалеит

Саломе Зурабишвили ҭелла санлацәажәоз,  лареи ақырҭуа жәлари Евроеидгыла алалара апроцессаҿ иахьатәи зҵакы дуу аетап рыдысныҳәалеит, — илҩит Молдова ахада Маиа Санду асоциалтә аҳа Twitter аҿы.

Европатәи акомиссиа Европатәи ахеилак иабжьанагеит Қырҭтәыла акандидат астатус арҭарц.