Леван Муселиани  - Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ иҟоу аҩнеихагыладу аҿы аԥжәара аԥсабаратә газ ацәцара иахҟьан, иҭахази ахәрақәа заузи ыҟам
Леван Муселиани - Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ иҟоу аҩнеихагыладу аҿы аԥжәара аԥсабаратә газ ацәцара иахҟьан, иҭахази ахәрақәа заузи ыҟам

Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ иҟоу аҩнеихагыладу аҿы аԥжәара аԥсабаратә газ ацәцара иахҟьан, – ааицҳаит Қарҭтәи амцарцәара-аиқәырхаратә мчқәа рыҟәша хада аиҳабы Леван Муселиани.

Муселиани иажәақәа рыла, ыҟам иҭахази ахәрақәа заузи.

„Заанаҵтәи адыррақәа рыла, аԥжәара аԥсабаратә газ ацәцара иахҟьан. Аԥжәара актәи еихагылаҿ иҟоу акоммерциатә қәыԥшылараҿ ҟалеит. Аԥжәараан уа аӡәгьы дыҟамызт. Заанаҵтәи адыррақәа рыла, ыҟам иҭахази ахәрақәа заузи. Амцарцәаҩцәа акорпус инхо ауааԥсыра аевакуациа рзыруит“, – иҳәеит Муселиани.

Қарҭ, Самтредиа амҩаҿ иҟоу аҩнеихагыладу аҿы аԥжәара ҟалеит. Аԥжәараан акорпус еихагылақәак аԥхасҭа роуит.