Леван Иоселиани  - Аусура наҳагӡоит, Ҭамаз Гинтури ишьра иадҳәаланы аҭаацәареи аусбарҭақәеи рҟынтә аинформациа еизганы, аҳасабырба асахьала ицәыраагоит
Леван Иоселиани  - Аусура наҳагӡоит, Ҭамаз Гинтури ишьра иадҳәаланы аҭаацәареи аусбарҭақәеи рҟынтә аинформациа еизганы, аҳасабырба асахьала ицәыраагоит

Қырҭтәыла Жәлар рыхьчаҩ Леван Иоселиани иҳәамҭала, Ҭамаз Гинтури ишьра иадҳәаланы, аҭаацәареи аусбарҭақәеи рҟынтә аинформациа аизгара иаҿуп.

Леван Иоселиани ишазгәеиҭаз ала, ари азҵааразы аусура ианалгалак, ажәлар аҳасабырба рызцәырыргоит.

„Ҳәарада, ари азҵааразы аусура наҳагӡоит. Аҭаацәареи аусбарҭақәеи рҟынтә аинформациа еизаагоит, анеҩс, аҳасабырба асахьала ажәлар ирызцәыраагоит. Уажәазы уаҳа акгьы сызшәаҳәом“, – иҳәеит Леван Иоселиани.

Қырҭтәыла атәылауаҩ Ҭамаз Гинтури урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа амцабџьарла дыршьит абҵара 6 рзы.