Џьо Баиден Израиль даҭаауеит
Џьо Баиден Израиль даҭаауеит

ЕАШ ахада Џьо Баиден ахашаҽны Израиль даҭаауеит, – ааицҳаит ЕАШ аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен.

“Израиль ашҟа авизит аан Баиден аибашьра ахықәкқәеи астратегиеи ирызку адетальтә дыррақәа иоуеит”, – иазгәеиҭеит Блинкен.

Аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ ишазгәеиҭаз, Баиден израильтәи аган аҟынтә аинформациа иоуеит ирымоу аплан иазкны аоперациаан аҭынч тәылауаа рыбжьара аԥсыҭбарақәа маҷ ҟаларц, Газа асектор иқәынхо аҭынч тәылауаа агуманитартә цхыраара роурц азы .