Џьо Баиден - "Ҳамаси" Путини еиуеиԥшым ашәарҭақәа аадырԥшуеит, аха азеиԥш хықәкы ирымоуп - агәыларатә демократиа индырҵәар рҭахуп
Џьо Баиден - "Ҳамаси" Путини еиуеиԥшым ашәарҭақәа аадырԥшуеит, аха азеиԥш хықәкы ирымоуп - агәыларатә демократиа индырҵәар рҭахуп

“Ҳамаси” Путини еиуеиԥшым ашәарҭақәа аадырԥшуеит, аха азеиԥш хықәкы ирымоуп – агәыларатә демократиа индырҵәар рҭахуп, – иҳәеит ЕАШ ахада Џьо Баиден иахыгьежьаау акабинет аҿы данықәгылоз.

ЕАШ ахада иажәақәа рыла, Украинеи Израили рықәҿиара ЕАШ амилаҭтә шәарҭадаразы аҵак ду амоуп.

„Израили Украинеи рықәҿира ЕАШ амилаҭтә шәарҭадаразы зыда ухәарҭам ҵакы амоуп. Путин игәы иҭоу иаанаҳамкылар, уи игәаԥхачара Украина аҳәаақәа ирхысуеит“, –иҳәеит Баиден.

ЕАШ ахада иажәақәа рыла, уи аконгресс ахь Израили Украинеи рыцхыраарыз хырԥашьа змам абиуџьет ишьҭуеит.