Иракли Кобахиӡе - Ахада лимпичмент азҵаара хацыркуп, Аконституциатә аӡбарҭа иахьа аофициалла адырра аҭоуп
Иракли Кобахиӡе - Ахада лимпичмент азҵаара хацыркуп, Аконституциатә аӡбарҭа иахьа аофициалла адырра аҭоуп

Ахада лимпичмент азҵаара хацыркуп, Аконституциатә аӡбарҭа иахьа аофициалла адырра аҭоуп, Аконституциатә аӡбарҭа ахатә лкаа ахала ҟанаҵоит, уи ашьҭахь азҵаара апарламент  ахь ихынҳәуеит, – иҳәеит апартиа “Ақырҭуа гәахәҭәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе ажурналистцәа данрацәажәоз.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, аимпичмент азы иаҭаху 100 бжьы аалшара апарламент аҿы иҟам, избан акәзар Саломе Зурабишвили агәыӷра лымоуп арадикалтә оппозициа лҟынтә адгылара шлоуа.

Саломе Зурабишвили аконституциа еилалгеит, убри аҟынтә ари афакт ауп ихадароу ҵакы измоу, – иҳәеит Кобахиӡе.