Иракли Ӷарибашвили  Ҭеҭриҵҟаро амуниципалитет аҿы авакцинациа апроцесс шымҩаԥысуа гәеиҭеит
Иракли Ӷарибашвили Ҭеҭриҵҟаро амуниципалитет аҿы авакцинациа апроцесс шымҩаԥысуа гәеиҭеит

Иракли Ӷарибашвили Ҭеҭриҵҟаро амуниципалитет аҿы авакцинациа апроцесс шымҩаԥысуа гәеиҭеит.

Аиҳабыра рнапхгаҩи  апарламент ахантәаҩы Каха Куҷавеи Агәабзиарахьчара аминистр Екатерине Тикараӡеи арегионтә гәабзиарахьчара ацентр иаҭааит.

Иракли Ӷарибашвили аҳақьымцәа дырԥылан, аиммунизациа апроцесс амҩаԥгара иазкны аинформациа иоуит.

Аԥыза-министр атәылаҿ иҟоу аепидҭагылазаашьа дазааҭгылан, акоронавирус аҿагылара мҩазаҵәык авакцинациа амҩаԥгара шаку иазгәеиҭеит.

Аԥыза-министр ауааԥысра рахь ааԥхьара ҟаиҵеит алаҵақәа ҟарҵарц.