Иоҳан Форсель – Ҳара Қырҭтәыла адгылара ҳаҟәыҵуам, ари атәыла Евроеидгыла иалазар ҳҭахуп, аха,  ҳаргьы  азакәанпроект ҿыц ҳаргәамҵуеит
Иоҳан Форсель – Ҳара Қырҭтәыла адгылара ҳаҟәыҵуам, ари атәыла Евроеидгыла иалазар ҳҭахуп, аха,  ҳаргьы  азакәанпроект ҿыц ҳаргәамҵуеит

«Ҳара Қырҭтәыла адгылара ҳаҟәыҵуам, ари атәыла Евроеидгыла иалазар ҳҭахуп, аха,   азакәанпроект ҿыц ҳаргәамҵуеит, избанзар уи атәылауаҩратә уаажәларра рылшарақәа армаҷуеит», — иҳәеит Швециа жәларбжьаратәи аҿиареи, аусеицуреи, адәныҟатәи ахәаахәҭреи рзы аминистр Иоҳан Форсель аоппозициа ахаҭарнакцәа данырҧыла ашьҭахь.

Иара азҵаара ирҭеит: «Қарҭтәыла Евроеидгыла иалаларц азыҳәан атәыла анапхгара иҟарҵараны иҟои?», Иоҳан  Форсель ишиҳәаз ала, иара Қырҭтәыла анапхгара иҟарҵаша раҳәара ихәҭам.

«Исҳәар исҭаху акоуп,  ҳара азакәанпроект ҿыц ҳаргәамҵуеит, избанзар уи атәылауаҩратә уаажәларра рылшарақәа армаҷуеит. Азакәанпроекти, уаҟа иаабаз, атәым анырра иазку афразақәеи атерминқәеи  ҳрықәшаҳаҭым. Швециа Қырҭтәыла аҩызарала иазыҟоуп. Қырҭтәыла Евроеидгыла иалалар ҳҭахуп. Убри аҟынтә, шәааи, ибзиоу ак  ҳалацәажәап, иаҳҳәап, аусеицура, аха, ари азакәанпроект ҳаргәамҵуеит», — иҳәеит Иоҳан Форсель.