Импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла де-факто анапхгара Урыстәылаҟны иҩбоу атәылауаҩразы аиқәшаҳаҭра рыдыркылеит
Импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла де-факто анапхгара Урыстәылаҟны иҩбоу атәылауаҩразы аиқәшаҳаҭра рыдыркылеит

Импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла де-факто анапхгара Урыстәылаҟны иҩбоу атәылауаҩразы аиқәшаҳаҭра рыдыркылеит.

Аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла зықәра наӡоу ауааҧсыра, ирмариоу апҟарала, урыстәылатәи атәылауаҩра роур рылшоит.

Иара убас, ишазгәаҭоу ала, аҩ-ганк ртәылауаҩра змоу ауааҧсыра, асоциалтә аиқәыршәареи, аҵареи, амедицинатә маҵзуреи аиура азин рымоуп еснагь иахьынхо аган аҿы амч змоу азакәан инақәыршәаны. Убри адагьы, аҩ-ганк азин рымоуგ зыӡбахәы ҳәоу акатегориа иаҵанкәа ауааҧсыра азиҷыдақәа ранашьаразы, дара егьи аган аҿы инхозаргьы.

Зыӡбахәы ҳәоу аиқәша]аҭра рнапы аҵарҩит импыҵахалоу Цхинвал де-факто ахада Дмитри Медоеви Урыстәыла ахаҭарнак  Марат Кулахметови.