Ильҳам Алиев визитла Ҭырқәтәыла даҭааит
Ильҳам Алиев визитла Ҭырқәтәыла даҭааит

Азербаиџьан ахада Ильҳам Алиев ҬЫрқәтәыла ахада Реџьеп Таип Ердоӷан иааԥхьарала визитла Ҭырқәтәыла даҭааит.

Азербаиџьантәи аихқәа ишаарыцҳаз, Ильҳам Алиеви Азербаиџьан актәи леди Меҳрибан Алиевеи Анкаратәи аҳаирбаӷәазаҿ Ҭырқәтәыла Атранспорти аинфраструктуреи рминистр Абдулқадир Иралоӷлуи егьырҭ аофициалтә ҳаҿқәеи ирԥылеит.

Ильҳам Алиев Ҭырқәтәыла Миунхен аҟынтә ддәықәлеит.