Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 95-ҩык рыдбалан, иԥсит 8-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 95-ҩык рыдбалан, иԥсит 8-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  95-ҩык рыдбалан, 778 ачымазара иалҵит, 8-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иҟаҵан  7 279 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 340 818-ҩык,  321 884-ҩык ачымазара иалҵит.