Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 860-ҩык рыдбалан, иԥсит 23 -ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 860-ҩык рыдбалан, иԥсит 23 -ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 860-ҩык рыдбалан, 939  ачымазара иалҵит,  23-ҩык, иҟаҵан 8 313 атест.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 335 738-ҩык, 309 861 -ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит  7 379-ҩык.