Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 799-ҩык рыдбалан, иԥсит 29-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 799-ҩык рыдбалан, иԥсит 29-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 799-ҩык рыдбалан, , 1 903  ачымазара иалҵит,  29-ҩык, иҟаҵан 8 148 атест.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 332 713-ҩык, 301 856-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит  7 212-ҩык.