Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 502-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 502-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  502-ҩык рыдбалан, 590 ачымазара иалҵит, 43-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иҟаҵан  7 279 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан  339 020-ҩык,  317 765-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит  7 610-ҩык.