Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 398-ҩык рыдбалан, иԥсит 32-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 398-ҩык рыдбалан, иԥсит 32-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  398-ҩык рыдбалан, 977 ачымазара иалҵит, 32-ҩык, активтә фактқәа рхыԥхьаӡара –  18150.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны. Иҟаҵан 6 462 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 338 518-ҩык, 317 175-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит  7 567 -ҩык.