Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 272-ҩык рыдбалан, иԥсит 30-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 272-ҩык рыдбалан, иԥсит 30-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 272-ҩык рыдбалан, 1 873 ачымазара иалҵит,  30-ҩык, активтә фактқәа рхыԥхьаӡара –  18150.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 334 347-ҩык, 307 484 -ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит 7 308-ҩык.