Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2117-ҩык рыдбалан, иԥсит 47-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2117-ҩык рыдбалан, иԥсит 47-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2117-ҩык рыдбалан, 2 283-ҩык ачымазара иалҵит, иԥсит 47-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иахьазы Шәамахьтәыла иҟаҵан  10 469 атест.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 319 016-ҩык, 279 148-ҩык ачымазара иалҵхьеит, иԥсит 6 628-ҩык.