Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1675-ҩык рыдбалан, иԥсит 69-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1675-ҩык рыдбалан, иԥсит 69-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1675-ҩык рыдбалан, иԥсит 69-ҩык.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Иахьазы Шәамахьтәыла рҽырыхәшәтәуеит  29 521-ҩык.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 324 039-ҩык, иԥсит 6 831-ҩык.