Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 309-ҩык рыдбалан, иԥсит 70-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 309-ҩык рыдбалан, иԥсит 70-ҩык

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 309-ҩык рыдбалан, 2044 ачымазара иалҵит,  70 -ҩык, иҟаҵан 11 431 атест.

Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аих атәыла Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә ироуз адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Апандемиа иалагеижьҭеи Шәамахьтәыла aкоронaвирус рыдбалан 326 830-ҩык, иԥсит 6 937-ҩык.