Иҳаҩсыз уахи-ҽни аурысцәа Харковтәи аобласт аганахьала ажәылара мҩаԥыргеит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни аурысцәа Харковтәи аобласт аганахьала ажәылара мҩаԥыргеит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни аурысцәа Харковтәи аобласт аганахьала ажәылара мҩаԥыргеит, – аарыцҳаит украинатәи аихқәа.

Ажәылараан еилаҳаит хеихагылак змаз асасааирҭа.

Иҟоу адыррақәа рыла, хҩык реиқәырхара ирылшеит, аӡәы аилаҳақәа рыҵаҟа дыҟоуп.