Гурам Маҷарашвили "Ақырҭуа гәахәтәы" далҵуеит
Гурам Маҷарашвили "Ақырҭуа гәахәтәы" далҵуеит

Апарламент адепутат Гурам Маҷарашвили “Ақырҭуа гәахәтәы” далҵуеит.

Маҷарашвили иажәақәа рыла, уи “Ақырҭуа гәахәтәы” аанзыжьыз хҩык адепутатцәа Созар Субарии, Дмитри Хундаӡеи Михаил Ҟавелашвилии дрыцлоит.

Адепутат иажәақәа рыла, иареи иколлегацәеи ауааԥсыра рырдырра рхала инарыгӡоит.