Гыртәыла, ақыҭауаа, зықәра наӡам аӡҕаб амш лылагаразы иаанкылоу аби аҧеи рыҩны рблит
Гыртәыла, ақыҭауаа, зықәра наӡам аӡҕаб амш лылагаразы иаанкылоу аби аҧеи рыҩны рблит

Гыртәыла, ақыҭауаа, зықәра наӡам аӡҕаб амш лылагаразы иаанкылоу аби аҧеи рыҩны рблит.

Гыртәыла, қыҭак аҿы, ауаа 8 шықәса зхыҵуа  аӡҕаб амш лылагаразы иаанкылоу аби аҧеи рыҩны рблит.

Аҭыҧашҟа азинхьчаҩцәа инагоуп.  Ақыҭауаа амчылаҩцәа рзы ахьырхәра ҕәҕәа иаҳәоит.

Иацы, зықәра наӡам аӡҕаб амш лылагаразы аби аҧеи аанкылан,   8 шықәса зхыҵуа аӡҕаб аекспертиза лзыҟарҵахьеит.