Гыртәыла иазку авидеонҵамҭа ЕАР адунеизегьтәи атуризм азы еиҿкаара аконкурс аҿы аиааира агеит

Гыртәыла иазку авидеонҵамҭа ЕАР адунеизегьтәи атуризм азы еиҿкаара аконкурс аҿы аиааира агеит. Ари атәы аарыцҳаит Қырҭтәылат Аекономикеи иҭышәантәалоу аҿиареи рминистр лхаҭыԥуаҩ Мариам Қвривишвили.

“Қырҭтәыла – лымкаала Гыртәыла – аиааира агеит.

ЕАР адунеизегьтәи атуризм азы еиҿкаара аконкурс аҿы Гыртәыла иазкыз апромоциатә видео аиааира агеит!

Авидеоҵамҭа аԥҵоуп ҳҩызцәа, ҳпартниорцәа USAID/Georgia The USAID Economic Security Program рыцхыраарала, иҭабуп ҳәа раҳҳәоит ари азы!” – илҩит Мариам Қвривишвили “Феисбуа” аҿы.