Дидубе араионаҿ,  Ҟиҧиани имҩаҿы абылра ҟалеит
Дидубе араионаҿ,  Ҟиҧиани имҩаҿы абылра ҟалеит

Дидубе араионаҿ,  Ҟиҧиани имҩаҿы абылра ҟалеит. Амашьынақәа рыхәҭақәа рышьҭаҵарҭа амца ацралеит. Акорпус иҩноу ауааҧсыра ревакуациа мҩаҧгоуп.

Аҭыҧаҿы аус руеит абылрацәыхьчаратә бригадақәа хәбеи амедицинатә цхыраара ласи.

Абылра зыхҟьаз макьана еилкаам.