Биӡина Иванишвили аполитикахь дхынҳәуеит
Биӡина Иванишвили аполитикахь дхынҳәуеит

Апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвили аполитикахь дхынҳәит. Ари шьақәдырӷәӷәоит апартиа аҿы.

Иҟоу адыррақәа рыла,Биӡина Иванишвили апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” пату зқәу ахантәаҩыс дҟалоит.

Апартиа аизара ду асааҭ 14:00 рзы иалагеит.