Азиатәи аҿиара абанк ахада  – Қырҭтәыла атехнологиатә инновациақәа рганахьала арегион алидерцәа иреиуп, иара убас, уи  Европеи Азиеи  реимадаразы зҵакы дуу тәылоуп  
Азиатәи аҿиара абанк ахада  – Қырҭтәыла атехнологиатә инновациақәа рганахьала арегион алидерцәа иреиуп, иара убас, уи  Европеи Азиеи  реимадаразы зҵакы дуу тәылоуп  

«Қырҭтәыла атехнологиатә инновациақәа рганахьала арегион алидерцәа иреиуп, иара убас, уи  Европеи Азиеи  реимадаразы зҵакы дуу тәылоуп», — иҳәеит Азиатәи аҿиара абанк ахада Масацугу Асакава Азиатәи аҿиара абанк 57-тәи есышықәсатәи аиҧылараҿы данықәгылоз.

«Қырҭтәыла афинансқәа рминистр ҭабуп ҳәа иасҳәар сҭахуп.  Азиатәи аҿиара абанк 57-тәи есышықәсатәи аиҧылара раҧхьаӡа акәны Қырҭтәыла имҩаҧысуеит.  Ари аиҧылара қәҿиарала имҩаҧысып ҳәа ҳгәыҕуеит. Қырҭтәыла асасдкыларала иалкаау, уадзыҧхьало  тәылоуп.   Қырҭтәыла акрызҵазкәа ашьаҿақәа ҟанаҵоит.  Ари атәыла  атехнологиатә инновациақәа рганахьала арегион алидерцәа иреиуп, иара убас, уи  Европеи Азиеи  реимадаразы зҵакы дуу тәылоуп. Ҳазхәаҧшуа азҵаарақәа иреиуп  — афинанстә технологиақәеи, Европеи Азиеи  реимадареи, арегионалтә аҿиараҿы Қырҭтәыла иҟанаҵо алагалеи, аиновациатә центр аҳасабала ари атәы иааннакыло аҭыҧи. Ари ауснагӡатә қәҿиарала амҩаҧгара шәзеиҕьасшьоит», — иҳәеит  Асакава.