Ажьырныҳәа 10 рзы Бриуссель Нато-Украинатәи ахеилак аилатәара мҩаԥысуеит
Ажьырныҳәа 10 рзы Бриуссель Нато-Украинатәи ахеилак аилатәара мҩаԥысуеит

Ажьырныҳәа 10 рзы Бриуссель ацҳаражәҳәаҩцәа рыҩаӡараҿ Нато-Украинатәи ахеилак аилатәара мҩаԥысуеит.

Аихқәа ишаарыцҳаз, аиԥылараҿ Украина аҳирҭархагатә хыхьчара азҵаарақәа ирыхәаԥшуеит.

Аихқәа ари аарыцҳаит Нато апрессмаӡаныҟәгаҩ Дилан Уаиҭ иҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Уаиҭ ишааицҳаз, иара убас амш аусхәаԥштә иалоуп Украина аџьаԥҳаны аҭара арццакра азҵаара.