Ахада ладминистрациа - Саломе Зурабишвили Еврокомиссиа ахада акандидат статус анашьара аус аҿы адгыларазы иҭабуп ҳәа лалҳәеит
Ахада ладминистрациа - Саломе Зурабишвили Еврокомиссиа ахада акандидат статус анашьара аус аҿы адгыларазы иҭабуп ҳәа лалҳәеит

Миунхентәи ашәарҭадаратә конференциа аҳәаақәа ирҭагӡаны, Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Еврокомиссиа ахада Урсула фон дер Лаиен акандидат статус анашьара аус аҿы адгыларазы иҭабуп ҳәа лалҳәеит.

Ари аарыцҳаит ахада ладминистрациа аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациала, Қырҭтәыла ахада уаҵәы Миунхентәи ашәарҭадаратә конференциа аҳәаақәа ирҭангӡаны имҩаԥысуа апанель аҿы дықәгылоит.