Ахада ладминистрациа  - Ахада радминистрациа аиҳабы Китаи ацҳаражәҳәаҩ иалҳәеит Саломе Зурабишви, Қырҭтәылеи Китаи реизыҟазаашьақәа ма Китаи ахада рыӡбахә лыҳәмит
Ахада ладминистрациа - Ахада радминистрациа аиҳабы Китаи ацҳаражәҳәаҩ иалҳәеит Саломе Зурабишви, Қырҭтәылеи Китаи реизыҟазаашьақәа ма Китаи ахада рыӡбахә лыҳәмит

Ахада радминистрациа аиҳабы  Наҭиа Сулава иахьа Китаитәи жәлартә республика ацҳаражәҳәаҩ Ҷоу Циен диҧылеит,-  аарыцҳаит Ахада ладминистрациа аҟынтә.

Ахада ладминистрациа аланарҵәаз аинформациаҿ ишану ала, Орбелианиаа рхан аҿы имҩаԥгаз аиԥылараҿ, Ахада радминистрациа аиҳабы  Наҭиа Сулава иазгәалҭеит ателееилахәыра  LCI аинтервиу аҿы Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Қырҭтәылеи Китаи реизыҟазаашьақәа ма Китаи ахада рыӡбахә лҳәомызт.

„Аинтервиу Қырҭтәылеи евреоидгылеи реизыҟазаашьақәеи, Урыстәылеи Қырҭтәылеи ирызкын. Қырҭтәыла ахада  лҭак Қырҭтәыла аҵакырадгьылқәа импыҵахаланы измоу атәыла ахада изкын”, – аарыцҳаит Ахада ладминистрациа аҟынтә.