Ашықәс ҿыцтәи Қарҭ CNN аефир аҿы

Адунеи ақалақьқәа рҿы Ашықәс ҿыц аԥылара ацеремониа иазкын CNN арепортаж, аефир аҿы иддырбаз ақалақьқәа иреиун Қарҭгьы.

“Ари қарҭтәи Ҭаим сквер ауп”, – иҳәеит Қарҭ, Актәи ареспублика ашҭаҿ иҟаз CNN ажурналист.

Арепортаж аҿы иддырбеит адунеи ақалақьқәа – Ниу Иорк, Лондон, Париж, Рио де Жанеиро, Токио, Афины уҳәа уб. егь. рҿы Ашықәс ҿыцтәи ахәылԥаз.